กองกิจการนักศึกษา มมร ต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและคณะ เยี่ยมนักศึกษาทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

วันที่ ๑๗ ธ.ค ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยกองกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาทุน “นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมบรมราชกุมารี” จำนวน ๖ คน ให้การต้อนรับและรายงานนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว ต่อนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ อันเนื่องในโอกาสนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่ได้รับทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพุทธมณฑล ให้การต้อนรับ ประกอบด้วย นายอนันต์ ทรัพย์วารี รองอธิการบดี , นายอดุลกิตติ์ อินแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอพุทธมณฑล , นายเสถียร วิพรมหา ผู้ช่วยอธิการบดี , นายภิเษก ด้วงสูงเนิน ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และนายสัญญา หงษ์ประภัศร์ หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทั้งนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ได้กรุณาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษา ซึ่งได้แสเดงความยินดีพร้อมทั้งให้คำแนะนำ และกล่าวชื่นชมนักศึกษา มมร ที่ได้รับทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ด้วย