ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับป.ตรี ประจำปี ๒๕๖๕ เตรียมความพร้อมสู่รั้ว มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย โดยพระเทพวัชรเมธี ,ผศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง”มหาวิทยาลัย : สารถีคุณธรรมและปัญญา” ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

ทั้งนี้รูปแบบการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดังกล่าว ในวันแรกนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบผู้บริหาร คณบดีและคณาจารย์ทั้ง ๔ คณะ รวมไปถึงการแนะนำส่วนงานสนับสนุนการสอนต่างๆ ส่วนในวันที่สองนั้นเป็นกิจกรรมนันทนาการ ฝึกทักษะความกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประเสริฐ ชมพรหมมา บรรยายพิเศษเรื่อง “แผนชีวิต พิชิตฝัน” และทำกิจกรรม เชิงสร้างสรรค์ นันทนาการฝึกทักษะความเป็นผู้นำ และสร้างจิตสำนึกความเป็น มมร โดยมีนักศึกษาใหม่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จากทั้ง ๔ คณะเข้าร่วมประมาณ ๒๐๐รูป/คน