กองกิจการนักศึกษาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า(วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ทั้ง 2 รุ่น ปีการศึกษา 2564 และ 2565

22 มิถุนายน 2565- กองกิจการนักศึกษาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า(วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ทั้ง 2 รุ่น ปีการศึกษา 2564 และ 2565 ของคณะศาสนาและปรัชญาและคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีพระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมทั้งพระมหาเตชินท์ อินฺทเตโช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาองค์กร รวมไปถึงคณาจารย์ทั้ง 2 คณะเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ อธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทและพูดคุยเรื่องการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆทั้งในส่วนของหลักสูตร,สิ่งสนับสนุนการเรียน,การเสริมทักษะในด้านภาษาและเทคโนโลยี และมอบนโยบายการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในต่างประเทศ

นักศึกษาทุนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า(วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในปัจจุบันมีจำนวน 35 รูป

สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่น 1 ปี 2564 7 รูป รุ่น 2 ปี 2565 16 รูป รวม 23 รูป

สาขาบาลีสันสกฤตและพระไตรปิฏกศึกษา รุ่นที่ 1 ปี 2564 8 รูป รุ่น2 ปี 2565 4 รูป

รวม 12 รูป