วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาทั้งสองแห่งประชุมหารือร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหารกระทรวง อว. ในประเด็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา

90 จำนวนผู้เข้าชม
ติดต่อเรา