หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

ข้อมูลหลักสูตร

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  รหัสหลักสูตร : 25622157100254
  ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching Social Studies
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching Social Studies)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Teaching Social Studies)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  การสอนสังคมศึกษา (Teaching Social Studies)
 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  151 หน่วยกิต
 2. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
  5.3 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
  5.4 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

จุดเด่น

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในด้านการสอน ปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูผู้สอนวิทยาการเฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษาและสอนศีลธรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผลิตบัณฑิตที่มีปรีชาสามารถ (Capability) ทั้งภูมิรู้และภูมิธรรม ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบนพื้นฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บูรณาการพุทธวิทยาการศึกษากับศาสตร์ทางการสอน เป็นบัณฑิตที่มีความรอบรู้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าวิพากษ์อย่างมีเหตุผล มีจรรยาบรรณและจริยธรรมสำหรับครู


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • คุณวุฒิของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผ่านการสอบคัดเลือกหรือหลักเกณฑ์อื่นที่สภาวิชาการกำหนด
 • เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม
 • ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม
 • ไม่เป็นผู้ที่วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ

จบแล้วทำอาชีพอะไร

 • ครู/บุคลากรทางการศึกษา
 • นักวิชาการการศึกษา
 • พนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
 • นักวิจัยทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
2,274 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top