หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Elementary Education
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Elementary Education)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Elementary Education)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  การประถมศึกษา (Elementary Education)
 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  151 หน่วยกิต
 2. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
  5.3 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
  5.4 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

จุดเด่น

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นครูระดับประถมศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมนำความรู้มีความสามารถ/ทักษะในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถสอนนักเรียนให้คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ มีจิตอาสา ช่วยเหลือตนเอง สังคม และประเทศชาติได้


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการวัดแววความเป็นครูตามที่คณะกำหนด
 • ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด
 • มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้ใหม่
 • สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ต้องผ่านเกณฑ์ภาษาไทยของมหาวิทยาลัย ตามที่กำหนดหรือเทียบเท่า

จบแล้วทำอาชีพอะไร

 • ด้านวิชาชีพครู/นักวิชาการ                                                       
  • ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และโรงเรียนอื่น ๆ
  • นักวิจัยทางด้านการศึกษาภาษาและการสอนประถมศึกษา
  • นักวิชาการทางด้านด้านหลักสูตรและเทคนิควิทยาการการสอน
  • นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
 • ด้านพัฒนาวิชาการ                                                                   
  • นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา                                       
  • ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางการศึกษา
  • นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร ฝึกอบรม
 • ด้านบริการวิชาการ                                                                   
  • ผู้จัดการการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กตามช่วงวัยต่าง ๆ     
  • อาชีพอื่น ๆ อาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ความรู้ความสามารถทางหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน อื่น ๆ
2,309 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top