หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program  in Sociology and Anthropology
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Sociology and Anthropology)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  ไม่มี
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  143  หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
  5.2 ภาษาที่ใช้
  ภาษาไทย
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

จุดเด่น

พัฒนาหลักสูตรเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน และดำรงตนอยู่ได้ในสภาพสังคมปัจจุบัน ภายใต้แนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทักษะการวิจัย ธรรมะวิจัย และทักษะการปฏิบัติงานภาคสนาม โดยดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม เว้นแต่นักศึกษาตาม โครงการศึกษาลักษณะพิเศษ
  • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
 • เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษา

จบแล้วทำอาชีพอะไร

พัฒนาหลักสูตรเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน และดำรงตนอยู่ได้ในสภาพสังคมปัจจุบัน ภายใต้แนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทักษะการวิจัย ธรรมะวิจัย และทักษะการปฏิบัติงานภาคสนาม โดยดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา

 • องค์กรคณะสงฆ์ ได้แก่ พระสังฆาธิการ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ศาสนพิธีกร พระธรรมทูต  พระนักเผยแผ่ พระนักพัฒนา
 • หน่วยงานภาครัฐ  นักวิชาการ  พัฒนากร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม งานด้านการบริหารงานบุคคล งานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานด้านประชาสังคม  นักพัฒนาชุมชน นักวิจัย นักวิชาการวัฒนธรรม นักวิชาการศาสนา นักวิชาการยุติธรรม นักทัณฑวิทยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้สื่อข่าวสายสังคม
 • หน่วยงานเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่รณรงค์ เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ (CSR)
 • องค์การมหาชน ได้แก่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นต้น
 • งานอิสระ ได้แก่ นักวิชาการอิสระ นักกิจกรรมทางสังคม นักเขียนคอลัมน์นิตยสาร/ออนไลน์

วิทยาเขตที่เปิดสอน

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง

1,299 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top