หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
  ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Buddhist Studies
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสน์ศึกษา)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Buddhist Studies)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Buddhist Studies)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  ไม่มี
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  63 หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  ปริญญาเอก 2 แบบ คือ แบบ 1 และ แบบ 2
  5.2 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศ
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

จุดเด่น

 • เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้เข้าใจและความสามารถทางพระพุทธศาสนา มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนต่อเนื่องตลอดชีวิต
 • เพื่อส่งเสริมบัณฑิตให้ค้นคว้าวิจัย แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ด้านพระพุทธศาสนา
 • เพื่อเสริมสร้างบัณฑิตให้สามารถนำหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและเผยแผ่องค์ความรู้ไปพัฒนาสังคมให้เกิดสันติสุข
 • เพื่อให้บัณฑิตสามารถรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและตอบสนองกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและสังคมไทย
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีทักษะชีวิต คิดอย่างมีเหตุผล กล้าเผชิญสถานการณ์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาตามแนวพระพุทธศาสนา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัคร แบบ 1 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกำหนด
 • ผู้สมัคร แบบ 2 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องทำดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต ทั้งนี้ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ 1 และแบบ 2 ต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
 • ผู้สมัครศึกษาทั้งแบบ 1 และ แบบ 2 บัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการที่สอดคล้องกับลักษณะของสาขาวิชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์โดยไม่นับหน่วยกิต
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทได้แต้มเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบ 4 แต้มหรือเทียบเท่าในกรณีที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณารับ สมัครได้โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการประสบการณ์การทำงานความรู้และความสามารถ ทั้งนี้ต้องมีแต้มเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.30
 • ผู้สมัครต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่ต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาเอก (พ.ศ.2560) โดยมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งเทียบเคียงได้กับผล Common European Framework of Reference for English (CEFR) ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันสมัครเป็นนักศึกษาปริญญาเอกต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบภาษาอังกฤษของบัณฑิต วิทยาลัย (MBU-TEP) ต่อไป (ประกาศฯ ภาคผนวก)
 • ผู้สมัครต้องเคยศึกษาในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ส่วนผู้ที่ศึกษาแบบ 1 ต้องเป็นผู้ทำงานในสายวิชาการเช่น อาจารย์นักวิชาการ หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยวิทยาลัยหรือสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ต้องมีประสบการณ์ด้านวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาต้องศึกษารายวิชาปรับพื้นฐาน จำนวน 6 หน่วยกิต
 • ผู้สมัครต้องเข้าสัมมนาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
 • ต้องไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นจากสถานภาพการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา หรือมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสม และมีความประพฤติดี ไม่มีประวัติในทางเสียหาย

จบแล้วทำอาชีพอะไร

 • เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา
 • รับราชการในกระทรวงวัฒนธรรม
 • รับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
 • เป็นเจ้าที่ของรัฐในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • นักวิชาการอิสระ
 • เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 • ใช้ร่วมกับทุกอาชีพที่นักศึกษาประกอบอาชีพอยู่ก่อน
1,326 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top