อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ภายใต้โครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระสุทธิสารเมธี, ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะศาสนาและปรัชญา เปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ดำเนินการจัดการสอนโดยคณะศาสนาและปรัชญา ภายใต้โครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่