หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ : Doctor of Political Science
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ร.ด.
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Political Science    
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : D.Pol.Sc.
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  ไม่มี
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  แบบ ๑.๑ ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต
  แบบ ๒.๑ ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาเอก
  5.2 ภาษาที่ใช้
  ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

จุดเด่น

 • หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ (หลังจากเปิดสอนหลักสูตรเป็นเวลา ๒ ปี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติและวุฒิการศึกษาของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางรัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรอง หรือสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยรับรอง และได้รับคะแนนมีค่าเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า ๓.๕ ในระบบ ๔ แต้ม​ หรือ
 • มีเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์/งานวิจัยที่มีประเด็นครอบคลุมคือ
  ​- หัวข้อดุษฎีนิพนธ์/งานวิจัย
  – ความสำคัญของปัญหา
  – คำถามวิจัย
  – ​วัตถุประสงค์
  – ​แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ศึกษา
  – ระเบียบวิธีวิจัย
 • มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่กำหนด เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์หรืองานวิจัย การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ/หรือการสอบข้อเขียนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

จบแล้วทำอาชีพอะไร

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในองค์กรคณะสงฆ์ สำหรับผู้ที่เป็นบรรพชิต และด้านการปกครอง ด้านวิชาการ บริหารนโยบายและแผนได้ทุกหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ บริษัทเอกชน และอื่น ๆ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ ดังนี้

 • องค์กรคณะสงฆ์ ได้แก่ พระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีกร พระธรรมทูต พระนักเผยแผ่ พระนักพัฒนา มหาวิทยาลัยทางศาสนา
 • องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิชาการ ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง  อนุศาสนาจารย์ นักวิจัย นักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ นักปกครองสังกัดกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • องค์การภาคเอกชน ได้แก่ ผู้บริหารบริษัท ผู้จัดการ ที่ปรึกษาอาวุโส กรรมการผู้จัดการ พนักงานธนาคาร พนักงานสถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล นักสื่อสารมวลชน
 • องค์กรอิสระ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  องค์การไม่แสวงหากำไร
 • องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ สำนักงานสหประชาชาติ (UN)  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)  สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
963 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top