หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program in Public Administration
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration (Public Administration)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.P.A. (Public Administration)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  ไม่มี
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  151 หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
  5.2 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  นักศึกษาไทย หรือ นักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

จุดเด่น

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปิดสอนสาขานี้เพื่อให้นักศึกษา สามารถนำความรู้  ความสามารถ และหลักการจัดการบ้านเมืองที่ดี ไปใช้ในการทำงานในอนาคตและการเตรียมขึ้นเป็นผู้บริหาร หรือผู้นำในองค์กรในอนาคตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ทางราชการ และองค์กร นอกจากนี้การศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ยังให้นักศึกษาสามารถรอบรู้ในเรื่องการบริหารงบประมาณและการคลัง การวางแผน การออกแบบองค์การ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ระเบียบการการบริหารราชการไทย คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งมุ่งรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเป็นที่พึ่งในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ การเรียนวิชารัฐประศาสนศาสตร์ยังสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น การสอบเป็นปลัดอำเภอ นักบริหารงานทั่วไป พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ซึ่งหลักสูตรนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถไปสอบราชการเป็นตำรวจได้โดยที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกวิชาเรียนได้ตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙

จบแล้วทำอาชีพอะไร

บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ บริษัทเอกชน และอื่นๆ เช่น

 • ข้าราชการ พนักงานราชการ นักวิชาการศึกษา นักวิจัย พนักงานปกครอง กรมการปกครอง (ปลัดอำเภอ) พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่การทูต นักการทูต เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการคลัง นักพัฒนาสังคม และอื่น ๆ
 • เจ้าหน้าที่ในองค์การมหาชนและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เจ้าพนักงานในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง นักวิชาการแรงงาน นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และอื่น ๆ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานในหน่วยงานขององค์กรเอกชน  องค์กรอิสระ องค์การมหาชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร นักธุรกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และอื่น ๆ
 • นักวิจัยตามสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ
5,973 จำนวนผู้เข้าชม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top