For student

สำหรับนักศึกษาปัจุบัน

หน้าที่รวบรวมข้อมูลสำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่

คู่มืองานทะเบียนนักศึกษา

                  – คู่มือการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา

                  – คู่มือยืนยันการลงทะเบียนเรียนออนไลน์

                  – การขอเอกสารทางการศึกษา คำร้องทั่วไป

                  – การขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

                  – การขอใบระเบียนผล (Marks-Sheet)

                  – การขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเพิ่มเติม ถอนรายวิชา

                  – การขอผลการเรียนรายภาค

                  – การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับปริญญาบัตร

                  – การขอลงทะเบียนเรียน

                  – การขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

                  – การขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา

                  – การขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

                   – การขอเปลี่ยนชื่อ/ฉายา/นามสกุล

                   – การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

                   – การขอแก้ผลการเรียน I (ไอ)